לח"י 23, בני ברק
לח"י 23, בני ברק
en he
banner

תקנון

אחסנה:

אחסנת הסחורה עד למועד האספקה המקורי הינה ע"ח החברה אלא אם סוכם אחרת. במקרה של עיכוב מעל חודש מתאריך האספקה יחול חיוב בגין אחסנה וביטוח, למעט מקרים בהם תינתן הודעה על דחיית תאריך אספקה עד 60 יום לפני תאריך האספקה המקורי.

 

אספקה:

תאריך האספקה הינו משוער.

האספקה במחסני החברה ברחוב הלח"י 23 בבני ברק. עיכוב במועד האספקה של עד 30 ימים לא יחשב כאיחור, עיכוב מסיבות שאינן בשליטת החברה לא יחשב כאיחור ולא ייחשב במניין.

 

הובלה:

הובלת הסחורה ע"י החברה הינה בתשלום.

מכירת מוצר מתצוגה:

מוצרים מתצוגה נמכרים "AS IS" ובהתאם אינם ניתנים להחלפה ו/או החזרה וכן, אין אחריות החברה חלה עליהם.

לא ניתן לבטל הזמנת גוף תאורה מתצוגה לאחר פירוקו ואריזתו.

 

אמצעי תשלום:

התשלום בכרטיס אשראי או מזומן.

מקדמה ע"ס 50% מערך ההזמנה תשולם במעמד ביצוע ההזמנה יתרת התשלום לפני אספקת הסחורה.

הסחורה תישאר בבעלות החברה עד לפירעון מלוא התמורה.

 

מדיניות החזרות וביטול עסקה:

החזרת מוצר ו/או ביטול עסקה יתאפשרו בהתקיים התנאים הבאים במצטבר:

  1. במוצר לא נעשה שימוש והוא נמצא באריזתו המקורית כשהיא שלמה.
  2. ערך המוצר מעל 50 ₪.
  3. המוצר לא הוזמן ו/או יוצר ו/או הוסב ו/או נצבע במיוחד עבור הלקוח.
  4. ובמקרה של החזרה – המוצר הוחזר תוך 14 יום ממועד מסירתו ללקוח.
  5. במקרה של החזרה ו/או ביטול עסקה יחויב הלקוח בדמי ביטול בשיעור של 5% מהעסקה או 100 ₪ , לפי הנמוך.
  6. ככל שמדובר במוצר שיוצר ו/או נחתך ו/או הותאם במיוחד עבור הלקוח/מזמין לא תתאפשר החזרה.

 

תיקונים:

במידת הצורך בביצוע בדיקה ו/או תיקון לגוף תאורה, באחריות הלקוח להעביר את גוף התאורה למחסני החברה.

בדיקה ו/או תיקון שלא במסגרת האחריות יחויבו בתשלום.

בדיקת החברה תהווה ראיה לתקינות ו/או לאי תקינותו של המוצר.

החברה אחראית לתיקון חצי שנה ממועד ביצוע התיקון.

אין צורך בקבלת אישור הלקוח לחיוב עד 180 ₪ + מע"מ בגין התיקון.

 

אחריות:

אחריות החברה לגופי התאורה הינה באתר החברה לשנה ממועד האספקה ומותנית  בהתקנת המוצר ע"י חשמלאי מוסמך ובהתאם להוראות החברה ו/או היצרן. האחריות אינה כוללת נורות, שנאים ודרייברים, וכן גופי תאורה שנמכרו מתצוגה.

אחריות החברה לא תחול בגין נזקים שייגרמו למוצרים ו/או למזמין ו/או לרכושו ו/או לצדדים שלישיים ו/או לרכושם, כתוצאה מהתקנה ו/או משימוש במוצרים שלא בהתאם להוראות החברה ו/או היצרן.

 

תקנון מבצע "העיקר שיש לי קמחי בבית"

קמחי תאורה בע"מ מודיעה בזאת על עריכת מבצע ללקוחותיה בהתאם לתקנון המבצע המפורט להלן.

1. מבוא

• בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
• בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
• החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינן לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
• מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף התאורה.

2. תקופת המבצע

• תקופת המבצע הינה מיום א' 4 דצמבר 2016 ועד ליום א' 11 דצמבר 2016 כולל ובהתאם למפורט בעמוד הפעילות ובתקנון זה ("תקופת המבצע ").
• קמחי תאורה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, בכל עת, באמצעות הודעה שתפרסם באתר הפעילות, ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד קמחי תאורה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

3. מתכונת המבצע

• החל מ- 4 ועד ה- 11 לדצמבר יתקיים בקמחי תאורה מבצע מיוחד ובו כל הגופי תאורה יוצעו בהנחה חל מ-50% על המלאי הקיים בלבד.
• גופי תאורה אשר אינם במלאי ויש צורך להזמינם תחול הנחה של כ-35%.

4. תנאי המבצע

• לחברה הזכות לשנות את המחירים ו/או תנאי המבצע ו/או להפסיקו ו/או להאריכו בכל עת, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.
• המבצע הינו עד גמר המלאי או עד סיום תקופת המבצע, המוקדם מבניהם.
• אחסנת הסחורה הינה עד ה 23 בדצמבר 2016 כולל אשר לאחריו תבוטל ההזמנה במידה והסחורה לא נמשכה. אחסנת הסחורה עד למועד האספקה המקורי הינה ע"ח החברה אלא אם סוכם אחרת. במקרה של עיכוב מעל שבועיים מתאריך האספקה יחול חיוב בגין אחסנה וביטוח.

• מדיניות החזרות וביטול עסקה:
החזרת מוצר ו/או ביטול עסקה יתאפשרו בהתקיים התנאים הבאים במצטבר:
– במוצר לא נעשה שימוש והוא נמצא באריזתו המקורית כשהיא שלמה.
– ערך המוצר מעל 50 ₪.
– המוצר לא הוזמן ו/או יוצר ו/או הוסב ו/או נצבע במיוחד עבור הלקוח. מוצרים אלו מסומנים בהזמנה ב- ***.
– ובמקרה של החזרה – המוצר הוחזר תוך 5 ימים ממועד מסירתו ללקוח.
– במקרה של החזרה ו/או ביטול עסקה יחויב הלקוח בדמי ביטול בשיעור של 5% מהעסקה או 100 ₪ , לפי הנמוך.
– ככל שמדובר במוצר שיוצר ו/או נחתך ו/או הותאם במיוחד עבור הלקוח/מזמין לא תתאפשר החזרה.
– מוצרים מתצוגה נמכרים "AS IS" ובהתאם אינם ניתנים להחלפה ו/או החזרה וכן, אין אחריות החברה חלה עליהם. לא ניתן לבטל הזמנת גוף תאורה מתצוגה לאחר פירוקו ואריזתו. מוצרים אלו מסומנים בהזמנה ב- ***.
• אין כפל מבצעים.
• אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן