לח"י 23, בני ברק
לח"י 23, בני ברק
en he
banner

תקנון מבצע 2019

קמחי תאורה בע”מ מודיעה בזאת על עריכת מבצע ללקוחותיה בהתאם לתקנון המבצע המפורט להלן.

 1. מבוא
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
 • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינן לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
 • מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף התאורה.
 1. תקופת המבצע
 • תקופת המבצע הינה מיום א’ ה- 1 בדצמבר 2019 ועד ליום א’ ה-8 בדצמבר 2019  כולל ובהתאם למפורט בעמוד הפעילות ובתקנון זה (“תקופת המבצע “).
 • קמחי תאורה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, בכל עת, באמצעות הודעה שתפרסם באתר הפעילות, ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד קמחי תאורה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
 1. מתכונת המבצע
 • החל מה-1 ועד ה- 8 לדצמבר יתקיים בקמחי תאורה מבצע מיוחד ובו כל גופי התאורה יוצעו בהנחה החל מ-35% הנחה ממחיר המחירון של הגופים  ובהתאם למחיר שיהיה נקוב על כל גוף וגוף. ההנחה תינתן אך ורק על גופי תאורה שמצויים במלאי הקיים של קמחי תאורה ואינם נדרשים להזמנה ו/או להתאמות.
 1. תנאי המבצע
 • לחברה הזכות לשנות את המחירים ו/או תנאי המבצע ו/או להפסיקו ו/או להאריכו בכל עת, ע”פ שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.
 • המבצע הינו עד גמר המלאי או עד סיום תקופת המבצע, המוקדם מבניהם.
 • אחסנת הסחורה הינה עד ה 15 בפברואר 2020  כולל אשר לאחריו תבוטל ההזמנה במידה והסחורה לא נמשכה ו/או שתמורתה לא שולמה לקמחי במלואה.
 • אחסנת הסחורה עד למועד האספקה המקורי הינה ע”ח החברה אלא אם סוכם אחרת. במקרה של עיכוב מעל שבועיים מתאריך האספקה יחול חיוב בגין אחסנה וביטוח בהתאם למחירון קמחי.
 • מדיניות החזרות וביטול עסקה:

החזרת מוצר ו/או ביטול עסקה יתאפשרו בהתקיים התנאים הבאים במצטבר:

– במוצר לא נעשה שימוש והוא נמצא באריזתו המקורית כשהיא שלמה.

– ערך המוצר מעל 50 ₪.

– המוצר לא הוזמן ו/או יוצר ו/או הוסב ו/או נצבע במיוחד עבור הלקוח. מוצרים אלו מסומנים בהזמנה ב- ***.

– ובמקרה של החזרה – המוצר הוחזר תוך 5 ימים ממועד מסירתו ללקוח.

– במקרה של החזרה ו/או ביטול עסקה יחויב הלקוח בדמי ביטול בשיעור של 5% מהעסקה או 100 ₪ , לפי הנמוך.

– ככל שמדובר במוצר שיוצר ו/או נחתך ו/או הותאם במיוחד עבור הלקוח/מזמין לא תתאפשר החזרה.

– מוצרים מתצוגה נמכרים “AS IS” ובהתאם אינם ניתנים להחלפה ו/או החזרה וכן, אין אחריות החברה חלה עליהם. לא ניתן לבטל הזמנת גוף תאורה מתצוגה לאחר פירוקו ואריזתו. מוצרים אלו מסומנים בהזמנה ב- ***.

 • אין כפל מבצעים.
 • אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.